EHEDG Committees

Valdymo organai ir komitetai

Pagrindiniai EHEDG valdymo organai yra Steigiamoji valdyba, Patariamoji Valdyba, Generalinė asamblėja ir Vykdomasis komitetas.

Steigiamoji valdyba

Steigiamąją valdybą sudaro ne mažiau kaip trys nariai, kuriuos išrenka Generalinė asamblėja ne daugiau kaip trejų (3) metų laikotarpiui ir kurie gali būti perrinkti ne daugiau kaip dviem kadencijoms. Šios valdybos nariai yra prezidentas, kuris oficialiai atstovauja EHEDG, viceprezidentas, sekretorius ir iždininkas. Pastarąsias dvi funkcijas gali užimti tuo pačiu metu ir vienas asmuo.

Steigiamoji valdyba yra atsakinga už organizacijos  valdymą, taip pat už sprendimų įgyvendinimą, jos nariai atstovauja EHEDG teisiškai ir neteisiškai.

Steigiamąją valdybą nuo 2018 m. sausio mėn. sudaro:

EHEDG prezidentas
Ludvig Josefsberg

EHEDG viceprezidentas
Dr. Patrick Wouters

EHEDG iždininkas ir sekretorius
Piet Steenaard

Patariamoji valdyba

Patariamąją valdybą sudaro prezidentas ir EHEDG narių-įmonių atstovai, pageidautina  du iš maisto gamintojų, du iš įrangos gamintojų, du iš paslaugų tiekėjų ir inžinerijos įmonių, viso septyni (7) valdybos nariai.

Patariamosios valdybos narius renka Generalinė asamblėja trejų metų laikotarpiui ir jie gali būti perrinkti dar vienai kadencijai iš eilės. Patariamoji valdyba pataria dėl:

 • misijos, vizijos ir strategijos;
 • metinės programos ir biudžeto;
 • Vykdomojo komiteto paskyrimo.

Patariamoji valdyba susitinka ne rečiau kaip kartą per metus. Prezidentas Patariamajai valdybai pateikia parengtą apžvalgos informaciją.

Patariamosios valdybos nariai nuo 2018 m. sausio mėn.:

Advisory Board members as of 01/2018:

Matilda Freund
Mondelez, Switzerland

Hugo Piguet
Nestlé, Switzerland

Holger Schmidt
ABB, Germany

Ulf Thiessen
GEA Tuchenhagen, Germany

Hein Timmerman
Diversey, Belgium

Paul Wirtz
Tetra Pak, Sweden


Generalinė asamblėja

Generalinę asamblėją sudaro visi EHEDG nariai – įmonės ir institucijos, be individualių narių.

Vienintelė Generalinės asamblėjos funkcija yra išrinkti prezidentą, viceprezidentą, sekretorių, iždininką ir Patariamosios valdybos narius. Šie rinkimai Generalinėje asamblėjoje vyksta kas trejus (3) metus.

Vykdomasis komitetas

Vykdomąjį komitetą sudaro Steigiamosios valdybos nariai, kartu su pakomitečių Pirmininkais ir jų pavaduotojai. Pakomitečių pirmininkus ir jų pavaduotojus prezidento teikimu trejų (3) metų laIkotarpiui skiria Steigiamoji valdyba ir jie gali būti pakartotinai paskirti dar du kartus. EHEDG sudaro regioninius skyrius ir darbo grupes, kurioms vadovauja pakomitečių vadovai.

from left to right:
Piet Steenaard, Huub Lelieveld, Peter Golz, Ludvig Josefsberg, Tracy Schonrock, Knuth Lorenzen, Patrick Wouters, Andrés Pascual
Missing: Karel Mager, Michael Evers, Karl-Heinz Bahr

EHEDG Vykdomojo komiteto nariai (PDF).

Kandidatus į Vykdomąjį komitetą gali nominuoti bet kuris EHEDG narys. Vykdomojo komiteto vaidmuo yra:

  • Parengti EHEDG strategiją kartu su metiniu biudžetu, mokesčiais ir planais
  • Užtikrinti Steigiamosios valdybos pritarimą
  • Imtis planų įgyvendinimo
  • Patvirtinti ir palaikyti pakomitečių programas
  • Spręsti einamuosius veiklos klausimus pasitelkiant EHEDG sekretoriatą
  • Organizuoti rinkimus
  • Informuoti narius apie svarbius sprendimus, pažangą ir pasiekimus.

  Prezidentas kartu su viceprezidentu bei iždininku, padedami EHEDG sekretoriato, atstovauja Vykdomąjį komitetą einamaisiais organizacijos valdymo klausimais.

  Išsamesnę informaciją rasite EHEDG įstatuose, vidaus taisyklėse ir elgesio kodekse (PDF) bei struktūros schemoje.