Tikslai ir uždaviniai

EHEDG suteikia įvairialypį forumą, kuriame maisto perdirbimo įrangos gamintojai, naudotojai ir kontrolieriai gali aptarti higieniško projektavimo klausimus ir prisidėti prie maisto saugos ir kokybės, šiais būdais:

 • identifikuoti sritis, kuriose higieniško projektavimo žinios yra nepakankamos.
 • užpildyti esamas praktinių įgūdžių spragas ir nebuvimą teikiant praktines rekomendacijas ir mokymus.
 • teikti ekspertines žinias, ekspertų tinklą ir vykdyti plėtrą higienos inžinerijos ir projektavimo bei saugios maisto gamybos srityse.
 • rengti gairių dokumentus dėl visų pagrindinių mokslo ir technologijos žiniomis pagrįstų higieniško projektavimo normų vadovaujantis ES teisės aktais.
 • parengti testavimo metodus, skirtus maisto gamybai naudojamos įrangos rizikos veiksniams nustatyti ir sumažinti.
 • rengti mokymų kursus, seminarus ir mokomąsias dirbtuves.
 • stiprinti dalyvavimą standartizacijos organizacijose, tokiose kaip CEN, ISO, DIN, JIS, 3-A, NSF ir kt.
 • stiprinti bendradarbiavimą su ES (pvz., dėl su maistu besiliečiančių medžiagų direktyvos, GPGB, atsekamumo ir kitų ES projektų), taip pat ir su kitomis organizacijomis.
 • skatinti tyrimus ir plėtrą higieniško projektavimo srityje.
 • skleisti ir viešinti praktines žinias apie higienišką projektavimą visomis skaitmeninėmis ir spausdintomis informacinėmis priemonėmis, kongresuose, seminaruose ir kituose tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose.
 • užtikrinti tinkamą EHEDG vardo ir logotipo naudojimo kontrolę.