Traning and Education

Sertifikavimo procedūra

Įvertinimas

Kiekvienas įrangos (uždaros ir atvirus) komponentas, teikiamas sertifikavimui, turi būti įvertintas vieno iš EHEDG įgaliotų testavimo institutų. Visi vertinimai apima “dizaino peržiūrą” ir daugumai uždaros įrangos yra reikalingas nuvalomumo testavimas pagal EHEDG dokumentą Nr. 2. Atliekant dizaino peržiūrą, naujas įrangos pavyzdys yra palyginamas su oficialiais gamintojo pateiktais brėžiniais ir su atitinkamomis EHEDG gairėmis. Pavyzdžiui siurblys patikrinamas dėl atitikties EHEDG gairių dokumentams Nr. 8, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 32 ir 35. Atliekant peržiūrą, tam tikri projektavimo elementai taip pat yra matuojami ir tikrinami, pvz., paviršiaus šiurkštumas ir vidinis kampas. Po dizaino peržiūros įrangą gali būti rekomenduojama perprojektuoti dėl nukrypimų nuo EHEDG gairių. Kai kurie nukrypimai nuo higieniško projektavimo kriterijų gali būti leistini, jeigu manoma, kad jie yra “techniškai neišvengiami” tinkamam tam tikro prietaiso veikimui. Po sėkmingos dizaino peržiūros, atvira įranga gali būti iš karto pateikta sertifikavimui, tačiau daugumai uždaros įrangos reikės atlikti nuvalomumo testą pagal EHEDG dokumentą Nr. 2. Tik sėkmingai atlikus ne mažiau kaip 3 valymo vietoje (CIP) testus, įranga yra tinkama sertifikavimui.

Įvertinimas ir nuvalomumo testavimas skysčiais valomai įrangai (EL tipas) vykdomas pagal etapus, nurodytus šioje Vertinimo procedūroje (PDF).

ED tipo atveju, procedūra yra pagrįsta tik dizaino peržiūra, pagal etapus, pateiktus šioje Vertinimo procedūroje (PDF).

Sertifikavimas

Įranga, kuri pripažįstama kaip atitinkanti EHEDG gaires, atlikus dizaino peržiūrą ir CIP testavimą (jei tinkama), vykdomą EHEDG įgalioto testavimo instituto, gali būti teikiama EHEDG sertifikavimui. Sertifikavimo byla yra užbaigiama vieno iš EHEDG įgaliotų testavimo ir sertifikavimo institutų ir peržiūrima dar bent vieno įgalioto instituto prieš patvirtinant EHEDG. Kadangi atvira įranga ir sausai valoma įranga šiuo metu negali būti testuojamos, visos šios sertifikavimo bylos turi būti peržiūrimos visų EHEDG įgaliotų institute prieš sertifikuojant. Sėkmingai peržiūrėjus sertifikavimo bylą ir sutikus su EHEDG sutarties dėl logotipo naudojimo sąlygomis, suteikiamas „Atitikties sertifikatas” ir įranga yra įtraukiama į sertifikuotos įrangos sąrašą, skelbiamą EHEDG svetainėje. EHEDG yra paskelbusi sertifikavimo procedūrą, leidžiančią geriau suprasti visa procesą.

Sertifikavimo procedūros struktūrinė schema
Atitikties sertifikatas

Sertifikate nurodomas įrangos pavadinimas, tipas ir dydžiai, testuotos sandarinimo medžiagos (žr. pastabas apačioje), tiekianti įmonė, EHEDG sertifikavimo tipas bei kategorija, unikalus vertinimo ataskaitos ir vertinusio testavimo instituto referencinis numeris, išdavimo data ir galiojimo data.

Sertifikato pavyzdys (PDF).

Pastaba – sandarikliams naudojamos medžiagos: remiantis testavimo patirtimi ir rūpinantis įvairių sandarinimo medžiagų higieniškai suprojektuotoje įrangoje nuvalomumu, EHEDG EL tipo sertifikatuose nurodoma detali informacija apie sertifikavimo metu patikrintas medžiagas.

Pastaba – skirtingi įrangos dydžiai: paprastai reikalaujama išbandyti visus vieno tipo įrangos dydžius, nebent gali būti parodyta (pvz. per srautų modeliavimą), kad netestuotų dydžių įrangoje sienelių įtempimas ir skysčių pratekėjimo rodikliai atitinka (yra geresni už) išbandytus.

Sertifikavimo sutartis ir “EHEDG sertifikavimo logotipo” naudojimas

EHEDG sertifikavimas yra pagrįstas sutartimi tarp EHEDG ir įmonės, prašančios atlikti komponento sertifikavimą. Šioje sutartyje detaliai aprašomas sertifikavimo logotipo naudojimas. Sutarties priede Nr. 2 detalizuojamos logotipo naudojimo sąlygos. EHEDG sertifikavimo logotipe nurodoma sertifikato išdavimo data (mėnuo ir metai). Įrangos sertifikavimą gali atlikti tik vienas iš EHEDG įgaliotų testavimo ir sertifikavimo institutų.

Sertifikavimo galiojimas

Siekiant išlaikyti sertifikatą, yra reikalingas tiek kasmetinis pratęsimas, tiek ir kas penkerius metus atliekama peržiūrėjimo procedūra, kaip nurodyta čia (PDF).

Kasmetinis sertifikato pratęsimas

Sertifikatas turi būti atnaujinamas kasmet iki gruodžio mėn. pabaigos. EHEDG įgaliotas institutas, kuris atliko sertifikavimą, pareikalauja iš sertifikato gavėjo patvirtinimo, kad sertifikuota įranga nebuvo pakeista. Pratęsimo mokestis / licenzijos mokestis yra 500 EUR už sertifikatą. Jeigu jokių pakeitimų nebuvo atlikta, sertifikatas yra atnaujinamas ateinančiam periodui. Jeigu sertifikato gavėjas nurodo, kad per pastaruosius metus buvo atlikti tam tikri projekto pakeitimai, EHEDG įgaliotas testavimo institutas prašo pateikti dokumentaciją, kurioje nurodomi pakeitimai ir nustato (bendradarbiaudamas su kitais testavimo ir sertifikavimo institutais) ar šie pakeitimai įtakoja sertifikato galiojimą ir ar yra reikalingas naujas dizaino peržiūrėjimas ir / arba CIP testavimas (kurio atlikimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai, nustatyti testavimo instituto).

Sertifikato atnaujinimas kas penkerius metus

Sertifikavimo bylos turi būti atnaujinamos kas 5 metus, skaičiuojant pagal pradinio sertifikato suteikimo datą. Turi būti atliekama nauja dizaino peržiūra, bei pakartotinas testavimas, jei reikalinga ir atnaujinama sertifikavimo byla su atnaujintu logotipu, išduotu įgalioto instituto. Atnaujinimo procedūra atsižvelgia į visus EHEDG gairių, sertifikavimo schemos bei testavimo procedūrų pasikeitimus per 5 pastaruosius metus. Atnaujinimo mokestį nustato testavimo institutas.
Pakartotinio sertifikavimo struktūrinė schema (PDF).