Traning and Education

Testavimas ir sertifikavimas – DUK

Kokie įrangos tipai gali būti sertifikuoti?
  • Gali būti sertifikuoti tiek uždaro, tiek ir atviro tipo įranga, naudojama maisto gamybos aplinkoje. EHEDG veda visos sertifikuotos įrangos sąrašą.

  • Nors nėra apribojimų dėl įrangos komponento sudėtingumo, įprastai yra sertifikuojami tik maži, atskiri komponentai, o ne didelės, sudėtingos mašinos ar apdorojimo sistemos.

  • Atviro tipo įrangos sertifikavimui, VISI įrangos paviršiai yra vertinami kaip turintys sąlytį su produktu ir turi atitikti visus higieniško projektavimo kriterijus nurodytus atitinkamose EHEDG gairėse.

  • Šiuo metu tik uždaro tipo įranga su vamzdžių sujungimais nuo 25 mm (1 colio) O.D. ir iki 75 mm (3 colių) O.D. gali būti testuojami dėl valymo vietoje (CIP) testavimo apribojimų.

Kaip yra vertinami skirtingi to pačio įrangos komponento dydžiai atliekant sertifikavimą?

Įprastai, visi to paties įrangos komponento dydžiai turi būti įvertinti atliekant dizaino peržiūrą ir CIP testavimą prieš sertifikavimą. Tačiau, keliais atvejais, kai įrangos dizainas yra EHEDG įgalioto testavimo instituto yra laikomas visiška keičiamo mastelio, gali būti atliekamas ir tik vieno dydžio testavimas visam dydžių spektro specifikavimui. Dauguma atvejų, įranga NĖRA visiškai keičiamo mastelio. Šiuo metu, vienintelė alternatyva kiekvieno dydžio testavimui yra atlikti skirtingų projektų apskaičiavimą pasitelkiant srautų modeliavimą (angl. CFD), siekiant parinkti testavimui dydį, kurį būtų sudėtingiausia nuvalyti atsižvelgiant į kritinių sričių sienelių įtempimą ir skysčių pratekėjimą. Jeigu šios savybės išlaiko CIP testavimą, dydžiai pasižymintys geresniais sienelių įtempimo ir skysčių pratekėjimo rodikliais, taip pat gali būti laikomi tinkami sertifikavimui ir nurodyti tame pačiame sertifikate.

Kodėl kai kurios įrangos sertifikavimui yra reikalingas testavimas atliekant CIP?

Visi uždaro tipo įrangos komponentai, kurie yra sumontuoti vamzdynuose, pvz., siurbliai, sklendės ir linijos vidaus jutikliai turi būti testuojami pagal EHEDG dokumente Nr. 2 nurodytą metodą. Šis testas yra higieniško projektavimo patikrinimo testas ir identifikuoja sritis, kuriose gali būti įtrūkimai, kuriuose gali užsilaikyti nešvarumai ir mikroorganizmai arba nėra lengvai nuvalomos dėl srauto dinamikos.

Kodėl kai kurios įrangos sertifikavimui nereikia CIP testavimo?

Uždaro tipo įranga, kuri visiškai atitinka higieniško projektavimo reikalavimus, gali būti sertifikuoti be testavimus. Pavyzdžiai yra vamzdynai arba spaudimo jutikliai be elastomerinių sandariklių.

Kas yra nuvalomumo testavimas, CIP testavimas ir testavimas pagal dokumentą Nr. 2?

Šie terminai yra sinonimai ir reiškia “metodą, skirta įvertinti maisto gamybos įrangos nuvalomumą vietoje“, aprašytą EHEDG parengtame gairių dokumente Nr. 2. Testavimo metodas yra naudojamas kaip bazinis higieniško projektavimo patikrinimo testas. Jis yra naudojamas siekiant nustatyti ar įrangos komponento sritys (ar savybės) yra “lengvai nuvalomos“ lyginant testų rezultatus su standartiniu kontroliniu vamzdžiu, padengiamu nešvarumais ir išvalomu, taikant tokį patį testą. Dėl neišvengiamo įrangos valymo kintamumo, tam, kad įranga būtų sertifikuota, testas turi būti sėkmingai pakartotas ne mažiau kaip 3 kartus. Šį testą reikalaujama atlikti įrangai, kuri bus sertifikuojama pagal EL Tipo I klasę ir EL I aseptinę klasę.

Kokie yra skirtumai tarp EL I klasės, EL I AUX klasės ir EL II klasės sertifikatų?

EL I klasė yra taikoma tik uždaro tipo įrangai, kurią numatoma valyti vietoje (CIP) naudojant skysčius ir kurią galima testuoti naudojant gairių dokumente Nr. 2 nurodytą metodiką. EL I AUX klasė yra skirta sertifikuoti pagalbinę atviro tipo įrangą, kurią numatoma valyti vietoje skysčiais, bet ji nėra testuojama. EL II klasė – įranga, valoma skysčiais, prieš tai ją išardžius ar išmontavus.

Ar atviro tipo įrangai atliekamas nuvalomumo testas?

Ne. Kadangi atviro tipo įranga šiuo metu negali būti testuojama siekiant užtikrinti nuvalomumą, atviro tipo įranga, kurią numatoma valyti skysčiais gali būti sertifikuojama tik pagal EL I AUX klasę arb EL II klasę. Atviro tipo įranga, skirta sausam valymui, gali būti sertifikuota kaip ED I klasė arba II klasė.

Kodėl EHEDG sertifikatams yra reikalingas kasmetinis pratęsimas ir atnaujinimas po 5-erių metų?
  • Kasmetinio pratęsimo procesas suteikia EHEDG sertifikatojo gavėjo patvirtinimą, kad įrangos projektas per pastaruosius metus nebuvo pakeistas.

  • Sertifikato atnaujinimo po 5-erių metų procesas, leidžia EHEDG užtikrinti, kad sertifikuota įranga atitinka naujausius sertifikavimo kriterijus, atsižvelgiant į EHEDG gairių, sertifikavimo kriterijų ar testavimo procedūrų pasikeitimus. Šis procesas taikomas nuo 2015 m.

Kodėl sertifikate yra nurodomi sandarikliai ar elastomerinės medžiagos?

Skirtingi elastomerai gali pasižymėti skirtingomis medžiagų savybėmis. Patirtis parodė, kad skirtingos medžiagos esant tam pačiam įrengimų projektui gali įtakoti įrangos nuvalomumą. Nuo 2009 m. sertifikate nurodomi elastomerai, kurie buvo testuoti taikant CIP. Įranga laikoma sertifikuota tik tada, kai yra naudojami sertifikate nurodyti elastomerai. Kiekvienas sertifikate nurodytas elastomeras turi būti testuojamas taikant CIP procedūrą pagal gairių dokumente Nr. 2 nurodytą metodiką.

Ar gali du tokie patys įrangos komponentai turėti du skirtingus sertifikatus?

Taip. Pavyzdžiui, EL tipo I klasė dėl nuvalomumo ir EL I aseptinė klasė sterilioms operacijoms.

Ar gali tas pats įrangos komponentas būti sertifikuotas skirtingais pavadinimais ir parduodamas skirtingų įmonių (pagal perpardavėju susitarimą)?

Taip, gali būti išduotos individualios sertifikavimo bylos. Sertifikato vertinimo ataskaitoje bus nurodyta originali įranga (testavimo ataskaitoje arba įvertinimo ataskaitoje).

Ką reikia daryti su galiojančiu sertifikatu, jeigu pasikeičia įmonės pavadinimas arba pasikeičia įrangos pavadinimas?

Pirminis sertifikavimo institutas išduoda naują sertifikavimo bylą su joje įrašytu nauju pavadinimu, nurodant Peržiūra. Jeigu galiojantis sertifikatas yra senesnis nei 5 metai, sertifikavimą reikės pakartoti atliekant 5-erių metų atnaujinimo procedūrą.

Kurios „uždaro tipo“ įrangos dalys yra vertinamos ir sertifikuojamos EHEDG?

Uždaro tipo įrangos komponentų, valomų vietoje (CIP) skysčiais (EL I sertifikavimo klasė), atveju tik šlapiai valomi paviršiai / dalys yra vertinami ir sertifikuojami kaip atitinkantys higieniško projektavimo kriterijus pagal EHEDG gaires. Tai reiškia, kad siurbliai, sklendės ir vidiniai jutikliai; varikliai, pavaros, pavara arba korpusas (jei yra) NĖRA vertinami ir sertifikuojami nuvalomumo atžvilgiu pagal EHEDG gaires. Tik vidiniai, su produktu besiliečiantys paviršiai yra vertinami ir sertifikuojami pagal EHEDG gaires ir, esant poreikiui, testuojami dėl lengvo nuvalomumo pagal gairių dokumentą Nr. 2.

Kokia yra mėnesio ir metų reikšmė nurodoma ant EHEDG sertifikavimo logotipo?

EHEDG sertifikato ir sertifikavimo logotipo data, nurodo mėnesį ir metus, kuomet paskutinį kartą įranga buvo peržiūrėta ir sertifikuota. Parengus naujas gaires, atnaujinus ankstesnes ir pagerinus testavimo metodus, vėliau sertifikuota įranga turi atitikti detalesnius gairių kriterijus ir / arba daugiau specifinių testavimo kriterijų. Įranga, kuriai sertifikatai buvo išduoti prieš 2009 m. buvo peržiūrėti tik pagal EHEDG gairių dokumento Nr. 8 reikalavimus, o vėliau išduoti sertifikatai atsižvelgia į visų konkrečiam komponentui aktualių EHEDG dokumentų reikalavimus. Įranga, kuriai suteiktų dokumentų data yra vėliausia turi atitikti naujausių EHEDG gairių kriterijus ir testavimo metodus. Dėl aukščiau aprašytų priežasčių, pradedant 2015 m. visi sertifikatai turės būti pakartinai atnaujinti kas 5 metus, siekiant užtikrinti, kad įranga atitinka naujausius gairių ir testavimo metodų kriterijus.

Ar viename sertifikate gali būti nurodyta daug įvairių įrangos elementų?

Jeigu įvairūs elementai priklauso tai pačiai kategorijai pagal sertifikavimo klasę, pvz., EL tipo I klasę ir projektai yra panasūs ir atitinka tą pačią grupę, kuriai taikomos tos pačios EHEDG gairės, tada jie gali būti nurodyti tame pačiame sertifikate, jeigu jie yra sertifikuoti tais pačiais metais ir tą patį mėnesį (žr. DUK aukščiau). Tai reiškia, kad gamintojas gali turėti vieną sertifikatą panašios įrangos grupėms tokioms kaip elektromagnetinio srauto matuokliams, koriolio srauto matuokliams, alkūniniams siurbliams, centrifuginiams siurbliams, diagramos tipo jutikliams ir pan. Projekto vertinimo ataskaitoje pateikiamos visos nuorodos į individualias nuvalomumo testų ataskaitas (jei reikalinga).