Darbo grupės - DUK

Kaip sudaroma darbo grupė?

Produktų portfelio pakomitetis, kartu su Vykdomuoju komitetu, paskiria ekspertų komandas, kurioms pavedama atlikti EHEDG darbą. Darbo grupės suformavimui (ir vėliau – išformavimui) reikalinga Produktų portfelio pakomitečio narių balsų dauguma.

Kokios yra darbo grupės funkcijos?

Kaip jai yra pavesta Produktų portfelio pakomitečio, darbo grupė yra atsakinga už:

 • Bet kurio paskirto EHEDG gairių dokumento parengimą, sertifikavimo procedūrą arba mokymų medžiagos paketą laikantis nustatytų laiko terminų ir datų.
 • Atsakymus į klausimus ar užklausas, susijusias su jų kompetencijai pavestais dokumentais.
 • Tarptautinių standartų komentavimą, skatinant harmonizavimą
 • Produktų portfelio pakomitečio informavimą apie su rengiamu ar peržiūrimu dokumentu susijusius veiksmus ir pažangą.
 • Rekomendacijų teikimą Produktų portfelio pakomitečiui dėl naujų dokumentų poreikio ar esamų dokumentų peržiūrėjimo.

 

Kaip apibrėžiama darbo grupės darbo apimtis?

Darbo grupei deleguoto darbo apimtis ir funkcijos patvirtinamos jos formavimo metu, o atitinkamiems apimties ar funkcijų pakeitimams taip pat reikalingas Produktų portfelio pakomitečio pritarimas. Pavedime darbo grupei aiškiai nurodoma ar darbo grupė yra atsakinga už vieno ar kelių konkretaus turinio gairių, sertifikavimo paslaugų ar mokomųjų medžiagų parengimą, taip pat už atsakymą į atitinkamai pateikiamas nuomones ir prieštaravimus.

Kas paskiria darbo grupės pirmininką ir jo pavaduotoją?

Produktų portfelio pakomitetis paskiria pirmininką ir pirmininko pavaduotoją iš darbo grupės narių. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, šios pozicijos laikomos nuolatinėmis, tačiau nėra nustatyta jokia kadencijai nei vienai iš šių pozicijų. Produktų portfelio pakomitečiui sekretoriatas pateikia prašymą patvirtinti pirmininką arba jo pavaduotoją kai kažkuris asmuo iš šios pozicijos atsistatydina arba yra gautas prašymas dėl pakeitimo iš ne mažiau kaip trijų (3) darbo grupės narių.

Kokios yra darbo grupės pirmininko užduotys?

Darbo grupės pirmininkas yra atsakingas už:

 • Darbo grupės funkcijų vykdymui reikalingų posėdžių planavimą ir posėdžių darbotvarkių parengimą.
 • Vadovavimą darbo grupei pavestų dokumentų formulavimui ir rengimui.
 • Metinio biudžeto už ateinančius metus, įskaitant kompensavimus, parengimą ir pateikimą EHEDG iždininkui bei sekretoriatui per Produktų portfelio pakomitetį, ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d.
 • Konsultuojantis su sekretoriatu, dokumentų projektų darbo grupės balsavimui parengimą.
 • Tinkamą administracinių įrašų, susijusių su darbo grupės veikla, vedimą.
 • Reguliarių dalyvavimą darbo grupės posėdžiuose ir kituose EHEDG posėdžiuose / funkcijose, kiek tai yra reikalinga vykdant su darbo grupe susijusias funkcijas.
 • Sprendimų dėl pastabų ir neigiamo balsavimo susijusio su darbo grupės dokumentais, peržiūrą ir priėmimą.
 • Ryšių palaikymą ir techninių patarimų teikimą Produktų portfelio pakomitečiui, kai yra reikalingas dokumentų kriterijų interpretavimas.
 • Darbo grupės naujų narių parinkimą bei jos papildymą aktyviais nariais, kurie atstovauja ir subalansuoja suinteresuotų šalių interesus.
 • Parengti Metinės darbo grupės veiklos santraukos parengimą  ir jos pateikimą  Produktų portfelio pakomitečio pirmininkui. Santrauka turi būti pateikta iki ateinančių metų sausio 30 d.

 

Kaip yra nominuojami darbo grupės nariai?

Kai darbo grupė yra sudaryta, ji veikia kaip nuolatinis komitetas. Narystė gali nežymiai kisti vieniems nariams prisijungiant ar keičiantis. Darbo grupės pirmininkas teikia nominacijas iš EHEDG narių dėl paskyrimo ir atleidimo su Produktų portfelio pakomitečio sutikimu. Papildomai prie interesų grupių įtraukimo, Produktų portfelio pakomitetis gali nustatyti specialius kriterijus darbo grupės narių paskyrimui, tokius kaip ar kandidatas išmano konkrečią įrangą, sistemas ar medžiagas, apie kurias rengiamas EHEDG dokumentas (-ai), priskirtas darbo grupei.

Kaip aš galiu kreiptis dėl aktyvios narystės darbo grupėje?

Vis ekspertai iš EHEDG narių yra kviečiami siųsti EHEDG sekretoriatui neformalų prašymą dėl aktyvios narystės darbo grupėje, trumpai aprašant savo išsilavinimą, profesinę ekspertinę sritį ir motyvaciją. Bet kokiai naujai eksperto paraiškai turi pritarti darbo grupės pirmininkas. Gavus patvirtinimą, ekspertui suteikiama prieiga prie visos darbo grupės dokumentacijos ir atitinkamai vidinių darbo grupės svetainės bylų.

Ar darbo grupės narių skaičius yra ribotas ir kokios yra jų balsavimo teisės?

Darbo grupės narių skaičius nėra nustatytas konkrečiai darbo grupei ir visi nariai turi balsavimo teisę. Darbo grupėje gali būti tik vienas (1) balsuojantis narys iš juridinio vieneto (t. y. įmonės ar įmonės padalinio, Europinės ar nacionalinės agentūros, universiteto), nebent jie atstovauja skirtingus padalinius ir produktų kategorijas.

Kokios yra darbo grupės narių funkcijos ir pareigos?
 • Reguliariai dalyvauti darbo grupės posėdžiuose.
 • Aktyviai dalyvauti kasdieninėse darbo grupės funkcijose, tokiose kaip siūlant pastabas ir siekiant požiūrių suderinimo preliminariam dokumentui.
 • Atsakyti į visą korespondenciją, kuriai reikalingas atsakymas ir balsuoti iki nurodytos datos.

Darbo grupės narys gali būti pašalintas iš darbo grupės, jeigu:

 • Du kartus iš eilės be pateisinamos priežasties nedalyvavo darbo grupės posėdžiuose,
 • Du kartus iš eilės neatsiuntė balsavimo sprendimo, arba
 • Neatsakė į iš darbo grupės pirmininko gautą korespondenciją.

 

Kaip aš galiu teikti paraišką tapti papildomu nariu?

Bet kam, suinteresuotam dalyvavimu bet kurios darbo grupės veikloje, suteikiame minimaliai bent papildoma narystė. Papildomi nariai yra kviečiami aktyviai dalyvauti darbo grupės veikloje ir skatinami komentuoti visus dokumentus. Papildomi nariai neturi balsavimo teisės, tačiau darbo grupė privalo įvertinti jų pateiktas pastabas.